Monday, February 6, 2012

Banal na TinapayPagpaparaya ang iyong paghahandog ng buhay
Upang ialay ang iyong sarili sa aking kamay
Sa aking palad, tila sanggol kang humihimlay
Upang iduyan sumandali't ipagheleng walang malay

O Kristo Hesus... na nasa anyong banal na tinapay
Nanasok ka sa aking puso bilang pastol at patnubay
Tanglaw sa kadiliman ng aking kaluluwang lupaypay
Tagahilom ng mga sugat ng kaibuturang nadungisan ng halay

Panginoon... batid mo ang aking mga niluluha't sinasaysay
Mga panalangin ng aking puso na sa mga anghel mo ipinapa-akay
Upang Ikaw nawa ang maging lakas ko at bisig na ikakampay
Sa pagbati ko sa bawat araw at bagong pag-asang sumisilay...

Br. Dennis DC. Marquez, sSSS

No comments: