Wednesday, August 8, 2012

Panalangin ng Pag-asaPanginoon...

Ikaw nawa ang aking maging kamay
Upang mahawakan ko at matulungan
Ang mga taong minamahal ko
Na niligalig ng sigwa

Malayo man sila ngayon
Sa aking nangungulilang piling
Maging kumot ka nawa nila
Sa gitna ng ginaw at kadiliman

Samahan mo nawa sila
Sa lahat ng kanilang pinagdadaanan
Maging gabay na tanglaw
Sa kawalan ng pag-asa

Ihatid mo sa kanilang pisngi
Ang aking halik ng pananabik
Upang ipaalala sa kanila
Na hindi sila nag-iisa

Lubos akong nanalig
Lubos akong umaasa
Na darating din ang araw
Na kami ay magkakasama. Amen.

Dennis DC. Marquez